COVID19: VÚB

Odklad splátok na hypotéke a pôžičke z dôvodu mimoriadnej situácie –
COVID-19

COVID-19 a schopnosť splácať úvery

Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s koronavírusom môže VÚB, a.s. klientom s
dočasne zníženým príjmom, ponúknuť nasledovné štandardné možnosti na
reštrukturalizáciu ich úverov :

Hypotekárny úver / Pôžička


úplný odklad splátok (maximálne na 6 mesiacov),


štandardná zmena reštrukturalizácie (RES) so schvaľovaním - bez
poplatku,

 platí pre všetky typy VÚB hypoték a VÚB pôžičiek (netýka sa KK a Hypopôžičiek
exCFH, spotrebných úverov exCFH – Quatro a SLPO),

nový dôvod RES – COVID-19 týkajúci sa dočasného zníženia príjmu (druhotná
platobná neschopnosť z dôvodu mimoriadnej situácie/ karantény, OČR z dôvodu
uzatvorenia škôl a pod.)

odklad splátok ako typ reštrukturalizácie vykonaný na úvere z tohto dôvodu
bude pre potreby odlíšenia reportovaný do úverového registra cez iný kód a
teda bude možné zo strany bánk použiť adekvátny prístup pri hodnotení klienta
podľa rozhodnutia každej banky

týka sa len klientov, ktorí sú naozaj postihnutí aktuálnou situáciou a vydokladujú
dočasné zníženie/stratu príjmu z uvedeného dôvodu,

XXX

POZOR: Pre klientov, ktorí sa na podanie žiadosti nevedia dostaviť na pobočku
pripravujeme postup pre spracovanie žiadostí cez Kontaktné centrum.
Upozornite však klientov, že po kladnom posúdení žiadosti o odklad splátok,
musia prísť na pobočku podpísať dodatok (zmena na úvere bude spracovaná
až po podpise dodatku).

 Podmienky pri hypotekárnom úvere

Žiadosť o reštrukturalizáciu je aktuálne potrebné podať na pobočke (stačí
jeden z dlžníkov na úvere)

Dodatok bude potrebné podpísať všetkými účastníkmi na pobočke

Doklady, ktoré je potrebné k žiadosti o reštrukturalizáciu (RES) doložiť :

 živnostník -   čestné prehlásenie o znížení príjmu so zdôvodnením z akého dôvodu má znížené

tržby (platí aj v súčasnosti), zamestnanec na TPP:


- zníženie príjmu: potvrdenie od mzdového oddelenia o znížení príjmu, s uvedením dôvodu
zníženia príjmu- strata zamestnania: príjem v SR - potvrdenie z úradu práce v rámci SR, príjem v zahraničí - aktuálne potvrdene od zamestnávateľa o skončení
pracovného pomeru (personálne odd.).

Dôležité :

v prípade povoleného odkladu anuitných splátok sa úver naďalej úročí, pričom
nezaplatené úroky za obdobie povoleného odkladu anuitných splátok budú zahrnuté do
anuitných splátok splatných po uplynutí povoleného odkladu (v zmysle VOP),
 splátky poistného pri zmluvnom poistení nehnuteľnosti, domácnosti a úveru je
klient povinný počas úplného odkladu splátky naďalej splácať,
 len na vyčerpanom úvere s vkladom záložného práva,

 bez omeškania na úvere v čase žiadosti o odklad, aj v čase schvaľovania odkladu Podmienky pri pôžičke

Doklady, ktoré je potrebné k žiadosti o reštruktualizáciu(RES) doložiť :

živnostník -  čestné prehlásenie o znížení príjmu s uvedením dôvodu znížených tržieb (platí

aj v súčasnosti)
 zamestnanec na TPP -  zníženie príjmu - potvrdenie zo mzdového oddelenia o znížení príjmu, s uvedením dôvodu
zníženia príjmu, strata zamestnania: -  príjem v SR - potvrdenie z úradu práce v rámci SR, príjem v zahraničí - aktuálne potvrdene od zamestnávateľa o skončení
pracovného pomeru (personálne odd.).

Dôležité :

klient môže byť v omeškaní so splácaním 30 dní (max. 1 nezaplatená splátka) a na
ostatných produktoch vo VÚB nesmie byť v omeškaní viac ako 60 dní
 ak je na úvere aj spoludlžník, o odklad musia požiadať spolu, ale doklady sa
samozrejme vyžadujú len od jednej osoby
 zmenu nie je možné vykonať na poistenom úvere, t.j. ak klient požaduje odklad na
poistenom úvere, na jednej žiadosti musí požiadať o zrušenie poistenia pre dlžníka
resp. spoludlžníka aj o odklad,
 odklad splátok predražuje aktuálne splácaný úver:
 úroky sa kumulujú na úverovom účte aj počas celého odkladu splátok (je
síce zastavené splácanie, ale nie kumulácia úrokov)
 nakoľko počas odkladu neklesá zostatok istiny, tak kumulované úroky sú
výrazne vyššie
 po ukončení odkladu sú splatné najprv naakumulované úroky a teda istina
ešte nejakú dobu neklesá ani po ukončení odkladu
 z uvedených dôvodov sú teda následne zaplatené úroky vyššie ako by ich
klient zaplatil pri pôvodnom splátkovom pláne

Atumsandip ecte -demo-

 


Váš tím ChcemRefinancovaťZdroj: VÚB

Máte otázku? Chcete nám zanechať odkaz? Napíšte nám. Radi Vám odpovieme.

Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
PSČ: