Podmienky používania internetovej stránky

Prístupom a prehliadaním internetovej stránky www.chcemrefinancovat.sk (ďalej len „internetová stránka alebo „stránka“) dávate súhlas s nižšie uvedenými podmienkami. Nepoužívajte internetovú stránku, ak nesúhlasíte s týmito podmienkami používania internetovej stránky.

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.chcemrefinancovat.sk je spoločnosť V-Consulting.sk, s.r.o., so sídlom Topoľová 1893/34, 955 01 Topoľčany, IČO: 47 365 871, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.35030/N (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ  má v zmysle Autorského zákona (zákon č.618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov) majetkové práva k tejto internetovej stránke. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa je zakázané zasahovať do technickej podstaty stránky, do obsahu stránky, kopírovať alebo inak reprodukovať stránku alebo akúkoľvek jej časť, publikovať alebo predávať akúkoľvek časť obsahu stránky. Prevádzkovateľ týmto dáva oprávnenie bezodplatne využívať stránky výlučne len pre osobné a nekomerčné účely. Použitie stránky na iný účel ako pre osobnú potrebu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa je zakázané. 

Prevádzkovateľ  pravidelne zverejňuje a aktualizuje informácie uvedené na tejto stránke. Vzhľadom na technické možnosti internetu nemôže prevádzkovateľ ručiť za úplnosť a obsahovú neporušiteľnosť zverejnených informácií, preto prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií poskytovaných prostredníctvom tejto stránky. 

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za škody akéhokoľvek druhu (priame alebo nepriame), prípadne iné dôsledky, ktoré vyplynuli z použitia informácií zverejnených na tejto internetovej stránke alebo v súvislosti s ich použitím v akejkoľvek forme. Prevádzkovateľ odmieta zodpovednosť, ak pri návšteve stránok používateľom bol počítač používateľa nainfikovaný vírusom, trójskym koňom alebo iným potenciálne nebezpečným obsahom.

Všetky informácie uverejnené na stránke majú informatívny charakter, nemajú záväzný charakter, nemajú charakter právneho úkonu, nie sú podkladom na uzavretie akejkoľvek zmluvy, dojednanie akéhokoľvek záväzku alebo vykonanie akéhokoľvek iného právneho úkonu, nemôžu byť považované za návrh na zabezpečenie finančného, investičného alebo iného poradenstva, rovnako nemôžu byť považované za návrh poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade ustanovené inak.

Výlučne prevádzkovateľ je oprávnený stanoviť, zverejniť, meniť  a rušiť obsah tejto internetovej stránky a podmienok používania, a to kedykoľvek v priebehu jej existencie, pričom nie je povinný na vykonané zmeny upozorňovať.

Podmienky používania internetovej stránky sú platné s účinné dňom ich zverejnenia. Podmienky boli zverejnené dňa 17.02.2016