Životné poistenie

Dôvod poistenia:

Výška hypotéky, alebo záväzkov:
Chcem poistiť:
Máte predstavu o výške poistných súm?
Prosím napíšte detaily do poznámky:
Riziko SMRŤ
Riziko TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU
Riziko KRITICKÉ CHOROBY
Váš vek:
Pohlavie:
Počet deti (vyživovaných):
Meno a priezvisko:
Telefonický kontakt:
Email:
Bydlisko (PSČ):

Životné poistenie je zmluvný vzťah medzi poistníkom a poisťovňou, v ktorom sa poisťovňa zaväzuje vyplatiť dohodnuté poistné plnenie v prípade smrti poisteného alebo dožitia dohodnutého veku alebo po uplynutí poistnej doby. Poistník je povinný platiť poistné v pravidelných splátkach – bežné poistné (ročne, polročne, štvrťročne, mesačne) alebo jednorazovo pri uzavretí poistnej zmluvy. Slúži na predchádzanie náhodných rizík aby ste vy a vaša rodina boli zabezpečení.

Takéto poistenie podľa potrieb klienta môže zahŕňať:

 • zabezpečenie rodiny po smrti  jej živiteľa,
 • finančnú výpomoc v prípade vážnej choroby, úrazu  alebo invalidity,
 • prilepšenie k starobnému dôchodku,
 • zaistenie úveru, pôžičky a iných dlžôb,
 • financovanie štúdia detí,
 • zabezpečenie vena,
 • financovanie bývania.

Typy životného poistenia

 • Kapitálové poistenie pre prípad dožitia obsahuje len sporenie a v prípade smrti bude vyplatené len doteraz zaplatené poistné.
 • Kapitálové poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, v tomto prípade je poistnou udalosťou smrť poisteného alebo dožitie konca poistnej doby.
 • 
Kapitálové poistenie pre prípad smrti alebo viacnásobného dožitia, ktorého súčasťou je okrem krytia smrti poisteného aj možnosť výplaty poistnej sumy rozdelených do niekoľkých častí pri dožití dohodnutých rokov od začiatku poistenia. Používa sa tiež na financovanie bývania pri zaistení a postupnom splácaní hypotéky.
 • Investičné životné poistenie kombinuje poistenie s investíciami do podielových fondov. Poistník nakupuje podielové jednotky dohodnutých podielových fondov, pričom poistenie pre prípad smrti môže alebo nemusí byť priamo zakalkulované v poistnom. Poistený si sám zvolí investičnú stratégiu, môže realizovať mimoriadne vklady, prípadne čiastočné odkupy podielových jednotiek.

Pripoistenia k životnému poisteniu

 • Pripoistenie pre prípad smrti nad rámec hlavného životného poistenia. Smrť z akýchkoľvek príčin sa pripoisťuje väčšinou ako poistenie úveru.
 • Úrazové pripoistenie pre prípad smrti, trvalých následkov, drobných úrazov, poúrazovej hospitalizácie.
 • Pripoistenie práceneschopnosti v prípade choroby alebo úrazu – pripoistenie k nemocenským dávkam zo Sociálnej poisťovne. Poistený má právo na odškodné pri chorobe alebo úraze.
 • Pripoistenie kritických chorôb – poistený dostane od poisťovne jednorazové plnenie v prípade zistenia jednej z vymenovaných civilizačných chorôb, napr. srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda, rakovina, slepota, hluchota, amputácia končatín, mozgová encefalitída a iné.
 • Pripoistenie invalidity – ak Sociálna poisťovňa prizná poistenému plný invalidný dôchodok kvôli chorobe alebo úrazu, vzniká poistenému nárok na plnenie buď jednorazovo alebo formou tzv. dočasného dôchodku, vyplácanému spravidla do konca poistnej doby.
 • Pripoistenie chirurgického zákroku – v prípade operácie z dôvodu choroby alebo úrazu odškodňuje poisteného jednorazovou sumou, stanovenou v oceňovacích tabuľkách poisťovne.
 • Pripoistenie nezamestnanosti kompenzuje poistenému výpadok príjmu, keď sa ocitne na úrade práce.