Povinné zmluvné poistenie

Prípojne vozidlo

Vek vozidla:
Druh vozidla
Účel použitia:
Továrenská značka:
Model:
Príslušnosť podľa okresu:
Rok výroby:
Zdvihový objem valcov:
Výkon motora:
Max. prípustná hmotnosť:

Poistník

Právna forma:
Vodičské oprávnenie od roku:
Doba bezškodového priebehu:
Počet nehôd za posledné 3 roky:
PSČ:
Obec:

Doplňujúce informácie

Začiatok poistenia:
Platba poistného:
V súčasnosti je vozidlo poistené:
Držiteľ má zmluvy pre iný produkt:

Povinné zmluvné poistenie – PZP

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového voidla - PZP je určené na kryje rizika škôd, ktoré spôsobíte pri prevádzke vozidla iným osobám.  Povinnosť uzavrieť toto poistenie upravuje zákon č. 381/2001 Z.z. pre každého majiteľa či držiteľa motorového vozidla. Za porušenie tejto zákonnej povinnosti hrozí pokuta.

Ak máte platne dojednané PZP, tak poisťovňa za Vás uhrádza poškodenému škody, ktoré vznikli zničením, poškodením, stratou, škody na zdraví a nákladoch pri usmrtení, taktiež ušlého zisku, náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní týchto nárokov.  V prípade, že PZP nemáte uzavreté a spôsobíte vozidlom škodu niekomu inému či na zdraví alebo majetku, tak tieto škody uhrádzate z vlastného vrecka.

V tejto sekcii nájdete nájdete rôzne typy a druhy motorových vozidiel.