Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu

Meno a priezvisko:
Telefonický kontakt:
E-mail:
Bydlisko (PSČ):

Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na škody spôsobené tretej osobe a to na živote a zdraví, poškodením, zničením alebo stratou veci, inou majetkovou ujmou, ktorá vznikla v priamej súvislosti s týmito škodami. 

Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti

Vzťahuje sa na škodu spôsobenú tretej osobe, ktorá vyplýva z vlastníctva poistenej nehnuteľnosti vrátane priľahlého pozemku, alebo z vykonávania stavebnej činnosti poisteného ako stavebníka alebo opravy poistenej nehnuteľnosti poisteným.

Poistenie zodpovednosti za škodu sa nevzťahuje na:

  • zodpovednosť poisteného, ktorý stavia budovu alebo stavbu protiprávne
  • zodpovednosť za škodu z vykonávania prác a činností dodávateľským spôsobom
  • škody vyplývajúce z činnosti občana v bežnom občianskom živote a z ďalších občianskych a podnikateľských činností

Poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodu spôsobenú poisteným alebo osobou žijúcou s poisteným v spoločnej domácnosti činnosťou na adrese miesta poistenia domácnosti, starostlivosťou o domácnosť, vedením domácnosti alebo prevádzkou zariadenia domácnosti. Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené činnosťou poisteného, osobou žijúcou s poisteným v spoločnej domácnosti alebo zvieratami vo vlastníctve poisteného mimo adresy miesta poistenia domácnosti.

Poistenie zodpovednosti kryje škody, ktoré spôsobíte vy, vaši najbližší či domáci miláčikovia na veciach, majetku alebo zdraví iných a tým tieto nepríjemné situácie môžete vyriešiť bez zásahu na vašu peňaženku. Náhrada škody je vyplatená v prípade, že napr. vytopíte suseda, vaše deti rozbijú susedovi loptou okno, prípadne spôsobíte škodu na majetku alebo ujmu na zdraví pri športovaní. Za nízku cenu poistenie dostanete vysoké poistné krytie,  je to samostatný produkt, bez nadväznosti  na poistenie nehnuteľnosti a aj bez spoluúčasti.

Poistenie kryje škody, ktoré spôsobíte vy a vaši najbližší:

  • pri bežnej prevádzke domácnosti, napríklad ak vytopíte suseda,
  • pri športe, napríklad ak niekoho zraníte,
  • ak v obchode zhodíte tovar košíkom alebo kabátom a znehodnotíte ho,
  • ak vaše dieťa pri hre s loptou rozbije susedove okno alebo výklad,
  • ale aj škody, ktoré spôsobia vaši domáci miláčikovia, napríklad ak pes rozhryzie návšteve topánky alebo vybehne na cestu a spôsobí dopravnú nehodu

Doplnkové pripoistenie k poisteniu zodpovednosti :

  • škody spôsobené modelárom (modely dopravných prostriedkov),
  • škody spôsobené pri výkone práva poľovníctva (škody spôsobené poľovníkom, ale aj poľovným psom alebo dravcom).